Strategia rozwoju Rudy Milickiej


W wyniku warsztatów powstał nowy program rozwoju wsi


Uczestnicy warsztatów dotyczących "Sołecka strategia rozwoju wsi"

Ogłoszeniem na tablicach informacyjnych zaproszono mieszkańców Rudy Milickiej do wspólnej pracy nad kierunkami rozwoju dla naszego sołectwa. Program rozpoczął się 29 maja 2019 r.

Tłoku chętnych do wypowiadania się na temat programu nie było, mimo, iż wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali różne zastrzeżenia i wnioski co do koniecznych zmian w naszej wsi. Kilkuosobowy zespół spotkał się parę razy i na bazie wstępnej analizy zasobów wsi sporządzono „Strategię rozwoju Rudy Milickiej”. Taka strategia umożliwia późniejsze podjęcie starań o wprowadzenie zmian ujętych w analizie.

Najważniejsze dane zgłoszone w ramach analizy:

Stan środowiska: Dobry – szczególnie po ukończeniu inwestycji związanej z kanalizacją. Oczyszczenia wymagają cieki wodne: rowy doprowadzające wodę do stawów i rzeka Prądnia zarówno przez jazem jak i w dole jej biegu przez Rudę. Zwalone drzewa uniemożliwiają swobodne poruszanie się kajakami. Walory środowiska zostały zaprezentowane w filmie: www.youtube.com/watch?v=UUa-R7wBszk

Walory szaty roślinnej: Groble przy stawach otoczone są starymi dębami i lipami co zapewnia siedziby dla wielu gatunków ptaków. Szuwary są również siedliskiem dla ptaków wodnych i innych zwierząt a dodatkowo dodają specyficznego charakteru krajobrazowi. Vide: http://www.youtube.com/watch?v=ZyCIJmJrowk#at=12

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Stawy kompleksu Stawno. Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska): Przede wszystkim ptaki, ale też zwierzęta wodne np. bobry oraz leśne: sarny, jelenie (z charakterystycznymi rykowiskami), dziki, wiewiórki i inne.

Zasoby kulturowe: W Rudzie Milickiej – mimo, iż jest to mała miejscowość – jest znaczna ilość budynków i budowli wartych obejrzenia. R.M to ulicówka bardzo dobrze utrzymana, poprzedzona z dwóch stron oryginalnymi witaczami. Rozpoczynamy od rządu trzech starych domków z czerwonej cegły, charakterystycznych dla zabudowy Doliny Baryczy. Stare budynki nadają szczególnego charakteru każdej miejscowości. W naszym sołectwie są takie domy z XIX czy pierwszej połowy XX w. Film na YouTube: „Od domu do domu” https://www.youtube.com/watch?v=0P368iOk1Ao

Wieś jest zabudowana przede wszystkim po lewej stronie. Nieliczne budynki po prawej stronie (stojące w głębi) poprzedza Gajówka z muru pruskiego z początku XIX w. w bardzo złym stanie. Wieś od paru lat stara się bezskutecznie o jej udostepnienie. Z każdym rokiem stan zdecydowanie się pogarsza. Przy Gajówce przeprowadzono w 2011 kapitalny remont stodółki z przeznaczeniem na cele edukacyjne i związane z rozwojem turystyki – dysponentem obiektu jest organizacja pozarządowa. Od kilku lat nie jest wykorzystywana na żadne cele przez dysponenta stodółki. W poprzednich okresach szerzej:

www.youtube.com/watch?v=RPcd03VcJOk

W Rudzie Milickiej ze względu na dużą ilość cieków wodnych znajduje się wiele budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, z jednej z takich budowli Ruda Milicka jest szczególnie znana – jest to stary, drewniany XIX w.  jaz na rzece Prądni przy stawach Jaskółczych – najwyższe piętrzenie wody spośród drewnianych jazów w Dolinie Baryczy. Jest to jaz wieloprzęsłowy z zamknięciami dla regulacji poziomu piętrzenia.

Stawno (przysiółek Rudy Milickiej) jest dziewiętnastowiecznym folwarkiem. W chwili obecnej część tego folwarku ma przeznaczenie mieszkalne, część jest zagospodarowana przez Stawy Milickie a najbardziej okazały budynek – spichlerz czeka na swoje przeznaczenie. Spichlerz został wybudowany w 1875 r. – we wnętrzu na dwóch poziomach znajduje się dwa ogromne pomieszczenia, w których dominują grube belki podtrzymujące stropy a część ścian jest w środku wyłożona rudą darniową.

                        Walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Zwarty plac sportowo-rekreacyjny centralnie ulokowany we wsi, bardzo zadbany.  Plac  „Pod siwą pliszką” jest naszą wizytówką. Jest to plac sportowo- rekreacyjny mający już parę lat ale cały czas ulepszany. Powstały na nim, przy przeważającym udziale naszych mieszkańców i naszych środków, trzy boiska: do piłki nożnej, plażowej i utwardzone boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w kosza, jazdy na wrotkach i deskorolkach, jest ono również placem do tańca i imprez zbiorowych ewentualnie pod rozpiętym namiotem. W 2013 r zamontowano stół do ping-ponga, dwa stoły do gry w szachy i sześć siłowni zewnętrznych do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Powstał również plac zabaw dla dzieci i placyki rekreacyjne obsadzone roślinami – łącznie w różnych miejscach placu rekreacyjnego posadziliśmy przeszło 2000 krzewów i drzew w tym takich, które owocując stanowią pokarm dla ptaków a w trakcie kwitnienia zdecydowanie zdobią nasze wspólne miejsce wypoczynku. Ponieważ nasz plac rekreacyjno – sportowy jest podzielony na dwie części rowem z wodą – połączyliśmy te części zielonym mostkiem, który jest nie tylko funkcjonalny ale też zdobi plac. Drugi wybudowany przez nas „mostek transportowy” został zdewastowany przez turystów. Przy boisku wielofunkcyjnym stanął drewniany domek „na różności” a przed boiskiem do piłki nożnej dwie bardzo duże drewniane wiaty pod którymi odbywa się część imprez wiejskich: „pożegnanie wakacji, przywitanie nowego roku, Mikołaj itp.   Przed wiatami powstało miejsce na ognisko i murowany grill. Na placu z utwardzonymi boiskami powstała wiata „Pod siwą pliszką – spełniająca w okresach „ciepłych” funkcję świetlicy. Powstała w większości ze środków Stowarzyszenia pochodzących ze sponsoringu. Na placu w ostatnim roku postawiony został Tramwaj z przeznaczeniem na bibliotekę pod nazwą „Pod Dziwnym Ptakiem”. biblioteka wyposażona w przeszło 2000 woluminów pochodzących z darów dla Rudy Milickiej.   

 Nasz plac rekreacyjny ze strony południowej otacza ścieżka rowerowa a od północy przed główną drogą stary rów, w którym było składowisko wieloletnich śmieci – dlatego rów został zasypany z planem  by na nim ewentualnie  urządzić galerię zewnętrzną.

                               Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Zdecydowana większość domów jest zadbana, otoczona ciekawymi ogrodami, vide: https://www.youtube.com/watch?v=0P368iOk1Aoc Ruda Milicka : Od domu do domu.  Domy oznaczone tabliczkami z ptakami

                        Infrastruktura społeczna

Dwuczęściowy plac sportowo – rekreacyjny j.w,. świetlica sezonowa – okrągła wiata, ewentualnie tramwaj z biblioteką. Boiska, zewnętrzne siłownie, ławki, stół do ping-ponga, stoły szachowe, dodatkowy placyk z przeznaczeniem pod namioty lub do jazdy na rolkach i wrotkach. Przez Rudę przebiega ścieżka rowerowa szlakiem kolejki wąskotorowej i kilka szlaków pieszych odnotowanych w przewodnikach oraz ścieżki edukacyjne odnotowane na stosownych witrynach

                        Drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie i inne):

Jedna droga asfaltowa w nienajlepszym stanie i 6 dróg gruntowych gminnych w bardzo złym stanie, z brakiem lub częściowym oświetleniem. Brak oświetlenia placu rekreacyjnego i boisk. Chodników brak, parking turystyczny przed wsią w b. dobrym stanie. Wyjątkowo słaba sieć dostępu do telefonii komórkowej. Brak sieci gazowej

                        Pozostałe problemy. Sposoby promocji,

Promocja poprzez udostepnienie placu sportowo-rekreacyjnego turystom. Jednak duża ilość turystów staje się dla nas problemem ponieważ nie czerpiąc z tego żadnych korzyści utrzymujemy nasze rekreacyjne obiekty w bardzo dobrym stanie (z własnych środków, bez jakichkolwiek dotacji). W związku z tym dalsza promocja wymaga zmiany w kierunku pozyskiwania  korzyści przez mieszkańców. Stanowimy wyjątkową atrakcję w Dolinie Baryczy bez korzyści. W tym stanie rzeczy nie bylibyśmy już zainteresowani dodatkową promocją naszej wsi.

Na tej podstawie został opracowany został opracowany kilkunastostronicowy program rozwoju wsi pod nazwą „SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

sołectwa RUDA MILICKA

w gminie MILICZ”

Moderatorem programu była p. Marta Kamińska

Podsumowanie Strategii - Ogólne wnioski:

SILNE STRONY

 1. Warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego

2. Zadbany, nowoczesny plac rekreacyjno-sportowy- centrum życia społecznego, kulturalnego i sportowego

3.   Ścieżka rowerowa okalająca wieś i łącząca ciekawe przyrodniczo miejsca

4. Lokalne stowarzyszenie „Ptasia Kraina” realizujące projekty na rzecz środowiska i pozyskujące spore środki finansowe od darczyńców.

5. Silna grupa inicjatywna skupiająca aktywnych mieszkańców.

6. Zadbane posesje prywatne.

7. Dbałość mieszkańców o estetykę terenów sołectwa.

8.  Oryginalne witacze na rogatkach wsi-figury Św. Franciszka z ptakami- patrona ekologów.

9.  Drewniane tabliczki z wizerunkami ptaków, znakujące domy - charakteryzujące „ptasią wieś”.

10.  Duży parking turystyczny przed wsią.  11. Czatownie ptasie w bliskiej okolicy.

12.  Bardzo duża ilość kwitnących krzewów ozdobnych, pożytecznych dla ptaków.

13.  Oryginalna biblioteka obywatelska we wrocławskim tramwaju.

14.  Jednolity wizerunek wsi o charakterze przyrodniczym.

15.  Brak przemysłowych źródeł zanieczyszczenia powietrza.

16.  Strona internetowa – miejsce informacji i promocji sołectwa.

17. Dobrze zachowane budownictwo tradycyjne prywatne (domy jednorodzinne)

SŁABE STRONY

1. Brak chodników we wsi, co zagraża bezpieczeństwu pieszych, zwłaszcza w sezonie, w weekendy, kiedy do wsi masowo zjeżdżają turyści, przyciągnięci renomą miejsca.

2. Brak parkingu dla samochodów w Stawnie, przysiółku Rudy Milickiej – w sezonie turystycznym kierowcy parkują, gdzie popadnie, uprzykrzając tym życie mieszkańcom

3. Brak ograniczeń prędkości, zakazów wjazdu/parkowania, duże natężenie aut w sezonie turystycznym powoduje duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów.

4. Uschnięte gałęzie wiekowych drzew nad ścieżką rowerową zagrażają życiu i zdrowiu rowerzystów.

5. Niewystarczające oświetlenie sołectwa, brak oświetlenia przy placu rekreacyjnym, w miejscach, gdzie spotykają się mieszkańcy, w przysiółkach, na bocznych ulicach

6. Zbyt mała ilość patroli policyjnych drogowych, zwłaszcza w sezonie turystycznym, kiedy kierowcy parkują, gdzie popadnie, wjeżdżają do rezerwatu, na groble, zastawiają bramy.

7. Niska aktywność i małe zaangażowanie mieszkańców w prace na rzecz sołectwa.

8. Słaba integracja mieszkańców poszczególnych części rozległego sołectwa i przysiółków.

9. Za mało spotkań i wyjazdów integracyjnych, studyjnych, dla mieszkańców w celu lepszej integracji.

10. Bardzo zły stan najstarszego i zabytkowego budynku w Rudzie Milickiej – gajówki, która aktualnie burzy wizerunek wsi, jako wioski zadbanej i estetycznej.

11. Brak świetlicy całorocznej, z zapleczem socjalnym, ogrzewaniem.

12. Brak wsparcia finansowego na utrzymanie placu s-r. mimo pokaźnej ilości turystów.

SZANSE

1.Udział w programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej jako źródła informacji dotyczącej wykorzystania ruchu turystycznego do rozwoju wsi.

2.  Postawy przedsiębiorcze mieszkańców, które sprzyjają wykorzystaniu rozwoju ruchu turystycznego.

3.  Silna marka Stawów Milickich, Doliny Baryczy jako destynacji turystycznej opartej na walorach przyrodniczych oraz Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, jako destynacji rowerowej.

4. Rosnąca liczba turystów odwiedzających sołectwo.

5. Renoma miejsca – Stawy Milickie oraz samej wsi, która przyciąga swoim ptasim charakterem.

ZAGROŻENIA

1. Rosnący ruch turystyczny, przyczyniający się do masy samochodów zaparkowanych, gdzie popadnie, nieproszonych gości w miejscach przeznaczonych dla mieszkańców, niszczenia pięknego placu oraz śmieci.

2. Dalsza dezintegracja ze względu na napływ nowych mieszkańców, nie angażujących się w tworzenie relacji z sąsiadami.

3. Emigracja młodych mieszkańców

4. Zanieczyszczenie powietrza przez milicką spalarnię.

5. Cofnięcie przez urząd gminy decyzji o zakazie ruchu groblą – wyjątkowo atrakcyjnym turystyczne ciągiem pieszo-rowerowym, pomiędzy miejscowościami Nowe Grodzisko-Stawno (wzrośnie ruch samochodów po tej drodze, doprowadzając do jej uszkodzenia/zniszczenia).

 

6 lipca 2019


Dostaliśmy prezent dla naszej biblioteki „Pod Dziwnym ptakiem”

Dlaczego trudno polubić turystów?

Piękno i spokój Rudy Milickiej

Święto przynoszące wspólną radość

Życzenia świąteczno - noworoczne

6 grudnia 2020 r. - Przyjedzie czy nie??

Wybieramy sołtysa roku 2020

Popularny challenge dotarł do Rudy Milickiej

Bezwład administracyjny

Jesteśmy gościnni ale też już zmęczeni.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Zebranie mieszkańców sołectwa Ruda Milicka

Spokojnych Świąt

Mikołaj jak zwykle w Rudzie Milickiej

Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/